Klachtenregeling van PAM Advocaat & Mediator

Ontevreden over onze dienstverlening? PAM Advocaat & Mediator tracht u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over – een bepaald aspect van – onze dienstverlening. Deze klachten- en geschillenregeling geeft uitleg wat u dan kunt doen.


  1. Op onze dienstverlening is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

  2. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoekt PAM Advocaat & Mediator u uw bezwaren eerst voor te leggen aan mr. P. van Dolderen. Deze zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden op basis van deze klachtenregeling.

  3. Mocht dit overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan mr. P. van Dolderen heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer PAM Advocaat & Mediator niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

  4. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor digitaal of per post indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (tel. (070) 3105310). Aldaar is ook het Reglement Geschillencommissie Advocatuur op te vragen.

  5. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis of in de vorm van een bindend advies. Dit laatste geldt alleen voor particuliere cliënten, als zij daar zelf de voorkeur aan geven.

  6. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,–. Hogere schadeclaims kunt u ook voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot maximaal € 10.000,– en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.

  7. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,–. Dat betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schade van meer dan € 10.000,– geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

  8. PAM Advocaat & Mediator kan zelf onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Zij heeft echter ook de bevoegdheid de gewone rechter in te schakelen.

  9. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie.

  10. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.