Algemene Voorwaarden PAM Advocaat • Mediator • Coach

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtovereenkomsten en alle daaruit voorvloeiende contractuele en/of buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen PAM Advocaat • Mediator • Coach (hierna: “PAM”) als opdrachtnemer en haar opdrachtgever(s). Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de al diegenen die voor PAM werkzaam zijn.

 2. PAM is een eenmanszaak die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat, bemiddelaar en coach uit te oefenen. PAM is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag (070 – 3553535, info@advocatenorde.nl) en is gespecialiseerd op het gebied van het personen- en familierecht. De eenmanszaak is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34325665.

 3. Bij het inschakelen van derden zal PAM zoveel als nodig in overleg met de opdrachtgever voeren. PAM is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever vrijwaart PAM tegen aanspraken van derden.

 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden
  Opdrachtgevers zijn aan PAM verschuldigd het honorarium gebaseerd op het uurtarief vermenigvuldigd met het aan de zaak bestede aantal uren, vermeerderd met 6% kantooropslag en BTW. Aan derden verschuldigde kosten als griffierecht, leges, honorarium van ingeschakelde deskundigen, worden aan opdrachtgevers doorbelast.

  Het honorarium van PAM wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de opdrachtbevestiging. PAM probeert, voor zover dat mogelijk is, een indicatie te geven van de te verwachten kosten van de werkzaamheden. Deze kostenindicatie behelst een ruwe schatting, die uiteraard onderhevig is aan belangrijke wijzigingen als gevolg van veranderingen in strategie en als gevolg van het feit dat PAM niet de omvang van de werkzaamheden kan beïnvloeden, die als gevolg van processuele en/of buiten processuele handelingen van eventuele wederpartij(en) noodzakelijk blijken. PAM behoudt zich het recht voor om de overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

 5. De werkzaamheden worden periodiek, in beginsel maandelijks, aan opdrachtgever(s) in rekening gebracht. Tenzij anders op de rekening is aangegeven bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Bij uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Mocht betaling na aanmaning niet volgen dan is PAM gerechtigd om na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op buitengerechtelijke kosten ad. 15% van de hoofdsom. Bij betalingsverzuim van de opdrachtgever is PAM gerechtigd tot het opschorten van haar werkzaamheden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van PAM voor schade die daardoor mocht ontstaan.

 6. Bij aanvang van iedere nieuwe zaak wordt een voorschot van € 1.000 plus BTW in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Na voldoening van dit bedrag zullen de werkzaamheden een aanvang nemen. Dit voorschot wordt verrekend met de eindfactuur.

 7. Gefinancierde rechtsbijstand
  Tenzij anders overeengekomen staat PAM de daarvoor in aanmerking komende opdrachtgevers bij op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. PAM draagt in het voorkomende geval zorg voor het aanvragen van de toevoeging. Indien geen toevoeging wordt verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand, worden de door PAM met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden verricht op basis van het honorarium dat in de opdrachtbevestiging is vermeld.

 8. De opdrachtgever voor wie de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging heeft verstrekt, dient er rekening mee te houden dat die toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken, indien (niet limitatief):
  a. de opdrachtgever de kosten van rechtsbijstand kan verhalen op een derde of derden;
  b. de zaak waarvoor de toevoeging was verstrekt, op het moment van de definitieve afhandeling daarvan, een resultaat (geld of een vordering die geld waard is) heeft opgeleverd van minimaal een bedrag ter hoogte van 50% van het heffingsvrij vermogen;
  c. om redenen die door de Raad voor Rechtsbijstand zullen worden bepaald.

 9. Indien de toevoeging om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand, dan is de opdrachtgever voor de door PAM verrichte werkzaamheden alsnog het in de opdrachtbevestiging opgenomen honorarium en de kantoorkosten verschuldigd.

 10. In het geval de opdrachtgever bezwaar wenst aan te tekenen tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand, dient de opdrachtgever daarvoor zelf zorg te dragen. De verantwoordelijkheid voor de bezwaarprocedure ligt bij de opdrachtgever, tenzij daarover met PAM uitdrukkelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt.

 11. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde normen zich na de inwerkingtreding van deze voorwaarden kunnen wijzigen. Ten aanzien van de door de Raad voor Rechtsbijstand te hanteren – meest actuele – uitgangspunten wordt daarom verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

 12. Aansprakelijkheid en klachten
  Iedere aansprakelijkheid van PAM is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende verzekering.

 13. PAM hanteert een klachtenregeling. Deze wordt op aanvraag beschikbaar gesteld. In geval van een klacht over de dienstverlening door PAM, kan de opdrachtgever klagen bij P. van Dolderen van PAM. Indien het P. van Dolderen niet lukt de klacht tot tevredenheid van de opdrachtgever op te lossen, dan kan opdrachtgever een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan mr. P. van Dolderen heeft voorgelegd.

 14. Overig
  Op de rechtsverhouding tussen PAM en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.